Business Consulting

 

อ่านบทสัมภาษณ์ใน adaymagazine ได้ที่ http://www.adaymagazine.com/articles/place-22

CHANN | BANGKOK-NOI

ชาน บางกอกน้อย+ คิดและออกแบบแนวคิดหลักของโครงการ

+ พัฒนาแนวคิดของโครงการให้สามารถถ่ายทอด  

   ออกมาเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน และครบถ้วนใน

   รายละเอียด

+ สรุปและนำเสนอแนวคิดหลักโครงการให้ผู้  

   ออกแบบที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรับฟังเพื่อทำความ  

   เข้าใจ

+ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำระหว่างการก่อสร้าง

   โครงการเพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายคำนึงถึงงาน

    ด้านปฎิบัติการเมื่อโรงแรมเปิดให้บริการ

+ วางแผนงานและแผนกิจกรรมด้านการตลาดและ

   การขายในช่วงก่อนเปิดให้บริการ

+ ออกแบบการให้บริการในส่วนต่างๆ

+ วางแนวคิดร้านอาหารภายในโครงการ พัฒนาเมนู

   วางรูปแบบ และบริหารจัดการเรื่องต้นทุน

+ พัฒนาและอบรมทีมงานฝ่ายปฎิบัติการ + จัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการเพื่อหาแหล่ง

   เงินทุนสนับสนุนโครงการ

+ พัฒนาแนวคิดของโครงการให้สามารถนำมา

  ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ และสามารถถ่ายทอด  

   ออกมาเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน และครบถ้วนใน

   รายละเอียด

+ สรุปและนำเสนอแนวคิดหลักโครงการให้ผู้  

   ออกแบบที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรับฟังเพื่อทำความ  

   เข้าใจ

+ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำระหว่างการก่อสร้าง

   โครงการเพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายคำนึงถึงงาน

    ด้านปฎิบัติการเมื่อโรงแรมเปิดให้บริการ

+ วางแผนงานและแผนกิจกรรมด้านการตลาดและ

   การขายในช่วงก่อนเปิดให้บริการ

+ ทำกิจกรรมการขายและการตลาดทั้งในและ

   ต่างประเทศ

+ ออกแบบการโลโก้ พัฒนา Brand Identity

+ ออกแบบให้บริการในส่วนต่างๆ

+ ออกแบบเว็บไซต์ช่วงก่อนเปิดให้บริการ

+ คัดเลือกหนังสือ หนัง เพลงเพื่อใช้ในโครงการ

+ วางแนวคิดร้านอาหารภายในโครงการ พัฒนาเมนู

   วางรูปแบบ และบริหารจัดการเรื่องต้นทุน

+ พัฒนาและอบรมทีมงานฝ่ายปฎิบัติการ 

THE LIBRARY  KO SAMUI

เดอะไลบราลี่ เกาะสมุย

REFERENCE PORTFOLIO

ผลงานที่ผ่านมา

"เวลาอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา เราควรจะแยกแยะและอธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับแต่ละโครงการในช่วงเวลาใดบ้างของแต่ละโครงการ เราไม่ควรจะ​อ้างอิงแต่ชื่อโครงการและทำเลที่ตั้งเท่านั้น ทั้งนี้เพราะแต่ละโครงการย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามกาลเวลา

ดังนั้นการที่จะอ้างอิงแบบตรงไปตรงมา จึงควรให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง"                                                                                                          อมรพรรณ สมสวัสดิ์

THE WINE AYUDHYA

ร้านอาหารเดอะไวน์ อยุธยา


+ ออกแบบแนวคิดในการให้บริการ พัฒนาเมนู  

   พัฒนารูปแบบการนำเสนออาหารและเครื่องดื่ม

+ วางแนวคิดและพัฒนา และสรรหาผู้ออกแบบ

   โลโก้ และงานสื่อสำหรับโครงการ

+ ออกแบบการให้บริการในส่วนต่างๆ

+ ให้คำปรึกษาการเตรียมการเปิด เน้นการวางระบบ

​    เพื่อการทำงานในระยะยาว ทั้งงานส่วนหน้าและ

    ส่วนหลังบ้านเพื่อการบริหารต้นทุน การสั่งซื้อ

    สินค้าให้มีประสิทธิภาพ

GREEN SLEEP HOSTEL

กรีนสลีปโฮสเทล เชียงใหม่


+ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำระหว่างการก่อสร้าง

   โครงการเพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายคำนึงถึงงาน

    ด้านปฎิบัติการเมื่อโรงแรมเปิดให้บริการ

+ วางแผนงานและแผนกิจกรรมด้านการตลาดและ

   การขายในช่วงก่อนเปิดให้บริการ

+ ออกแบบการให้บริการในส่วนต่างๆ

+ ให้คำปรึกษาการเตรียมการเปิด เน้นการวางระบบ

​    เพื่อการทำงานในระยะยาว

solutions for boutique hotels