โจทย์ :  กลุ่มโรงแรมรวม 6 แห่ง ต้องการปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยนำกลับมาบริหารเอง แทนที่จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเครือโรงแรมขนาดใหญ่         [ 2011-2013]


X2 RESORTS (KUI BURI AND KOH SAMUI)

LE BAY BURI - PRANBURI

THE SEA - KOH SAMUI

AWAY RESORTS - KOH KOOD

​SAWADDI PATONG - PHUKET


ผลที่ได้รับ   โรงแรมสามารถจ่าย Service Charge ให้พนักงานได้ในอัตราที่สูงที่สุดตั้งแต่โรงแรมเปิดให้บริการเป็นครั้งแรก  

GROUP OF HOTELS AND RESORTS

สิ่งที่ได้ดำเนินการ

- ปรับเรื่อง BRANDING และ POSITIONING

  ทางการตลาดของแต่ละโรงแรมให้เหมาะสม

  และกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้ชัดเจน

- วางแผนและกำหนดกิจกรรมทางการขายและ

  การตลาดใหม่

- ปรับงบประมาณ และงบในการดำเนินงาน

  ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

- ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ PORTFOLIO

  ของแต่ละโรง โดยเน้นแนวทางในการบริหาร

  ความเสี่ยงในแต่ละตลาดให้เหมาะสมกับ

​  ฤดูการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่

- ปรับปรุง Standard Operating Procedure

  (SOP) ให้มีความเข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

SERVICES


การออกแบบการให้คำปรึกษาสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นโครงการสร้างใหม่เท่านั้น โรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว และต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้


  • การออกแบบแนวคิดของโครงการ (Property Concept)
  • การออกแบบแนวทางการให้บริการ (Service Concept)
  • การวางแผนการขายและการตลาด
  • การปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
  • บริหารจัดการสื่อโซเชี่ยลให้มีประสิทธิภาพ
  • การฝึกอบรมทีมงานในด้านต่าง ๆ

who 


A personal coach to guide you through the development process in order to improve your business performance.


With long term experience in hospitality business for more than 15 years, predominantly small-medium sized hotels I feel more than confident that if you are looking for a specialist in this area from concept to operation, look no further.


I also act as a Think - Tank containing with a collection of sensible solution for hotel/resort owners and executives who demand to improve their team performance. From sales and marketing strategies to a practical training for operational team as well as to assist you in establishing a start-up project.

be different


ข้อแตกต่างที่โดดเด่นจากบริษัทรับบริหารจัดการโรงแรมอื่นๆ คือ

1. การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง (Lead by sample) เพื่อให้เห็นความแตกต่าง หากเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมอง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูง หรือทีมปฏิบัติงาน 

2. ไม่มีกำหนดระยะเวลาแบบบังคับ เช่น ขั้นต่ำ 1 ปี หรือ 3 ปี ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละโครงการ

​3. เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน แนะนำให้ทำเป็น อย่างรู้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทบริหารจัดการไปตลอด

how


4 ขั้นตอนที่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของเรา ได้แก่
  • การประเมินอย่างถูกต้อง | ASSESSMENT
  • การวางแผนการทำงาน | PLANNING
  • การลงมือปฏิบัติ | IMPLEMENT
  • การกำกับดูแล | COACHING


ให้คำปรึกษาจะเน้นการสร้างทีมให้รู้จริงและคิดเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างใหม่ หรือกำลังจะสร้าง หรือเป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่แล้วและต้องการปรับโครงสร้างใหม่

 who and how

Business Consulting

 

solutions for boutique hotels